Proč s námi ...


Smluvní management ICT dodávek a služeb

Předmět smlouvy

Předmět implementační smlouvy je nutno vymezit dostatečně konkrétně pro očekávaný výsledek projektu. V rámci stanovení předmětu plnění je nutno definovat jak věcné výstupy, tak i služby požadované od dodavatele. U outsourcingových smluv je vhodné předmět definovat popisem procesů, které se na dodavatele převádí s metrikami a způsobem jejich měření (SLA).

Předání a převzetí

Předání a převzetí podle obchodního zákoníku se v rámci implementačních smluv řeší formou akceptačního řízení. Výsledkem je převzetí nebo nepřevzetí (akceptace) plnění dodavatele na základě splnění akceptačních kritérií. Přebírání plnění outsourcingových smluv je nejprůkaznější postavit na plnění SLA (dohodnutá hodnota metriky). Obvykle je nutnou podmínkou informatická podpora evidence a vyhodnocování plnění dodavatele.

Změnové řízení

Při implementačních i outsourcingových projektech jsou požadavky na změny standardním jevem a v rámci smlouvy je třeba definovat podmínky pro jejich realizaci.

Součinnost

Součinnost na implementačním projektu jako protiplnění zákazníka dodavateli rozlišujeme věcnou (formou subdodávek) a ve formě kvalifikovaných služeb. U outsourcingových smluv se jedná zpravidla o popis procesního rozhraní mezi dodavatelem a odběratelem.

Kolize právních a projektových přístupů

Charakter smlouvy

Smlouvy na dodávku informačního systému jsou buď smlouvami na výsledek (dílo) nebo na poskytování služeb s důrazem na jejich kvalifikovanost a odbornost. Projektové metodiky nejsou připraveny na smluvní vztahy tím, že jednoznačně doporučují některý z charakterů smluv.

Definice výsledku / výstupu

V době podpisu smlouvy zejména u složitějších projektů není známa přesná podoba výsledku. Podle právního výkladu je nutné zafixovat podobu výsledku projektu již při podpisu smlouvy nebo jednoznačně stanovit, jakým postupem výsledek vznikne. Problémem je zejména, jak řešit a uřídit požadavky vznikající v průběhu projektu.

Smluvně zakotvený postup projektu versus nutnost změn v čase

Projektové metodiky předpokládají u implementačních projektů a zejména u projektů systémové integrace vyhodnocování postupu projektu a jeho úpravy podle situace na projektu. Smlouvně je třeba reagovat ustanovením změnového řízení, které umožní změny v harmonogramu projektu bez toho, aby byly dotčené podstatné náležitosti smlouvy.

Součinnost

Na projektech dochází často ke kolizi mezi obecně definovanou součinností ve smlouvách a konkrétní potřebou v projektech. Poskytování součinnosti je třeba řešit z pohledu zákazníka a to už v době uzavírání smlouvy.

Připravenost na provoz

Zákazník obvykle ke konci projektu zjistí, že neví jak má provozovat a udržovat výsledek projektu a brání se převzetí výsledku (díla). Zdroje a procesy pro provoz nejsou ošetřeny ve smlouvě a ani není zřejmé, jak má být smluvně provoz zajištěn.