Proč s námi ...


Internet věcí (IoT)

Při plnění expertních služeb pracovníci společnosti Per Partes využívají znalostní bázi, která byla vytvořena společností Per Partes v rámci projektu 4.1 IN02/074 „Zvyšování výkonnosti podniku pomocí analýzy propadů systémů řízení prováděné v interakci se znalostním systémem“ kofinancovaném v letech 2009-10 z prostředků Evropské unie. Účelem projektu bylo vytvoření znalostní báze aplikovatelné do projektů pro zvyšování efektivnosti, výkonnosti a efektivity systémů řízení v českých organizacích a multiplikativní snižování nákladů těchto organizací při přechodu na vyšší úrovně zralosti („maturity levels“) systémů řízení. Znalostní báze společnosti Per Partes představuje zhmotnělou práci v rozsahu přesahujícím 10 000 člověkohodin práce senior expertů a zahrnuje také pomocné nástroje pro diagnostiku zdraví projektů („project health check“).
»více

Řízení výkonnosti

Znalostní báze společnosti Per Partes

Při plnění expertních služeb pracovníci společnosti Per Partes využívají znalostní bázi, která byla vytvořena společností Per Partes v rámci projektu 4.1 IN02/074 „Zvyšování výkonnosti podniku pomocí analýzy propadů systémů řízení prováděné v interakci se znalostním systémem“ kofinancovaném v letech 2009-10 z prostředků Evropské unie. Účelem projektu bylo vytvoření znalostní báze aplikovatelné do projektů pro zvyšování efektivnosti, výkonnosti a efektivity systémů řízení v českých organizacích a multiplikativní snižování nákladů těchto organizací při přechodu na vyšší úrovně zralosti („maturity levels“) systémů řízení. Znalostní báze společnosti Per Partes představuje zhmotnělou práci v rozsahu přesahujícím 10 000 člověkohodin práce senior expertů a zahrnuje také pomocné nástroje pro diagnostiku zdraví projektů („project health check“).
Znalostní báze podporovaná nástroji dialogově-expertního systému společnosti Per Partes pokrývá následující oblasti:
   -  řízení informatiky
   -  strategické řízení
   -  projektové řízení
   -  procesní řízení.
»více

Řízení znalostí

Společnost Per Partes připravuje organizace na měnící se roli informačních a komunikačních technologií ve znalostní ekonomice a je na špici při uplatňování možností využití ICT směrem ke zlepšení podnikání a fungování organizací.
Toky informací a znalostí do podnikových procesů nebývají v organizacích dostatečně řízeny a kontrolovány. Jde o to nejen zavést informace a znalosti do procesů resp. činností a aktivit uvnitř procesu od těch, kteří je mají, k těm, kteří je potřebují, ale tyto informace a znalosti na identifikovaného příjemce „natlačit“ (information and knowledge push) tak, aby musel vycházet ze servírovaných znalostí a vzal je v potaz. Ve svém důsledku jde o řízené a nucené přetavení znalostí do akce na základě znalosti potřeb znalostí. Aplikovaný management znalostí klade důraz na řízení toku znalostí kolem podnikových procesů a znalostní systémy a znalostní pracovníky kolem nich bere jako cestu ke znalostní optimalizaci procesů, nikoliv jako samoúčelný systém.
»více

Řízení komplexity

Podle Per Partes považujeme za komplexní systémy ty systémy, u kterých zkoumáme:
   -  jak vztahy mezi jejich částmi (prvky) vyvolávají společné (kolektivní) vlastnosti systému jako celku
   -  jak systém jako celek interaguje vnitřně se svými částmi
   -  jak systém interaguje navenek se svým okolím
   -  jak se dynamicky části i celek systému vyvíjí v čase
   -  jaká je cílovost chování systému, jak se systém zachová ve výjimečných situacích (tzv. úloha genetického kódu).
Komplexní systémy v ICT vykazují i ostatní rysy komplexity, jako je multidisciplinární předmětná oblast systému, změny očekávání a požadavků v průběhu realizace systému a slabá určitelnost projektového trojimperativu (předmět, čas a náklady na projekt zaměřený na řešení komplexního systému). Vodítkem pro určení komplexity technického (ICT) systému je následující obrázek. »více